meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Galeria Rekolekcje Wielkopostne 2015
Galeria - Rekolekcje Wielkopostne 2015

Rekolekcje Wielkopostne

W sobotę 21 marca o godz. 18.oo rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, podczas których towarzyszy nam wierna Kopia Całunu Turyńskiego. Rekolekcje poprowadzi kustosz Kopii ks. Zbigniew Dudek – paulista z Częstochowy. Od niedzieli do środy Msze św. z nauką ogólną w Kościele Zasadniczym o godz. 8.oo; 10.oo i 18.oo. Podczas Rekolekcji możliwość adoracji Kopii Całunu Turyńskiego.

CAŁUN TURYŃSKI jest dokumen­tem szczególnym: zdaniem na­ukowców niezwykle prawdopodobna jest hipoteza, że widniejąca na nim postać, zniekształcona przez nieludzkie męczeń­stwo, jest Chrystusem z Ewangelii, To właśnie sprawia, że Całun przemienia się z dowodu śmierci w poruszający znak zmartwychwstania. Jedna ze starożyt­nych antyfon mozarabskich głosi: „Piotr i Jan pobiegli do grobu i ujrzeli całun ze świeżymi śladami Umarłego, który zmar­twychwstał". Także Paul Claudel nie wa­ha się określić Całun, jako „drugie zmar­twychwstanie. Bar­dziej niż obrazem jest obecnością". Ca­łun jest odbiciem jakby zdjętym z Boga-Człowieka ułam­ku sekundy pomię­dzy Jego życiem i zmartwychwstaniem. „Oto Ten przezna­czony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą" (Łk 2. 34). Jezus z Nazaretu po­dzielił historię (na czas przed Nim i po Nim!) i dalej dzie­li ludzkość pomię­dzy wiarą i niewiarą, pomiędzy pobożno­ścią i bluźnierstwem. Dlatego właśnie Całun jest z jednej stro­ny czczony jako cen­na relikwia, z drugiej zaś odrzucany jako bluźniercze oszustwo. „Gdyby chodzi­ło o Sargona, o Achillesa lub o któregoś z faraonów, nikt nie miałby żadnych wąt­pliwości... Ja uważam Jezusa Chrystusa za postać historyczną i nie widzę powo­du, dla którego miałbym się bać tego oczywistego i namacalnego świadectwa Jego istnienia"' - tak napisał w 1902 roku Yves Delage, agnostyk i członek Akade­mii Francuskiej. Jednak prosta hipoteza, że Człowiek z Całunu może być Jezusem Chrystusem, była uważana wtedy za „kom­promitującą", dlatego Akademia Francuska odmówiła opublikowania tego sprawozda­nia. Religijny przekaz Całunu pojął rów­nież inny agnostyk, anatom Hoevelacque. Gdy został on poproszony o opinię na te­mat badań sławnego chirurga, Pierre Barbeta, przyznał: .,Mój przyjacielu, jeżeli rze­czy [odnośnie do Całunu] mają się tak, jak napisaliście, to Chrys­tus naprawdę zmar­twychwstał!" W Ewangelii według św. Mateusza czyta­my: „Józef z Arymatei zabrał ciało, owi­nął je w czyste płót­no i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w ska­le" (Mt 27. 59-60). Rankiem pierwsze­go dnia po szabacie, Jan i Piotr pobiegli do grobu Jezusa. Zarówno pierwszy, jak i drugi „ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie ra­zem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu... Ujrzał i uwierzy!" (J20, 4-8). Każdy z nich zrozumiał, że Pan zmartwych­wstał. I każdy z nich u wierzył. Prawdopodobnie historia Całunu Turyńskiego zaczyna się właśnie w tym miejscu.

Należy jednak od razu wyjaśnić jed­ną rzecz: nic jest to prawda wiary. Całun jest tylko starożytnym prześcieradłem z odbiciem postaci, która swoim tajem­niczym milczeniem nadal daje nam wiele do myślenia.

(Za „Całun Turyński – Przewodnik po obrazie pełnym tajemnic” – wyd. Święty Paweł)

rekolekcje 2015 001
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 002
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 003
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 004
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 005
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 006
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 007
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 008
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 009
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 010
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 011
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 012
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 013
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 014
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 015
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 016
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 017
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 018
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 019
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
rekolekcje 2015 020
rekolekcje 2015...
Szczegóły Pobierz obraz
 
Pokaż ilość 
Strona 1 z 2
 
 
Powered by Phoca Gallery

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski