meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Sanktuarium Nowych Męczenników Kaplica Męczenników Naszych Czasów

Kaplica Męczenników Naszych Czasów

KAPLICA MĘCZENNIKÓW NASZYCH CZASÓW

   Wędrówkę naszą po kaplicach rozpocznijmy od pierwszej z le­wej strony, nazwanej Kaplicą Męczenników Naszych Czasów. Na samym środku kaplicy ustawiony jest dużych rozmiarów krzyż, który przebija sufit, aby ukazać, że krzyż, znak naszego zbawienia, nie jest niczym ograniczony. Góruje on nad całą kaplicą i spaja po­zostałe elementy wystroju. Na krzyżu umieszczony jest niewielkich rozmiarów portret ks. Jerzego Popiełuszki, namalowany przez pa­rafiankę Bronisławę Fedorcio. Pod portretem umieszczone są dwie relikwie ks. Jerzego, jedna z krwią na bandażu, a druga z nitką z sutanny, w której został wrzucony do Wisły. Dar ten przekaza­ła Matka ks. Jerzego - Marianna Popiełuszko, kiedy brała udział w odbywających się w Bydgoszczy uroczystościach 20. rocznicy za­bójstwa jej syna.

Skan_009

  Poniżej tych czcigodnych pamiątek-relikwii umieszczone są relikwie sióstr nazaretanek, które w 1943 r. zamordowane zostały w Nowogródku (na Białorusi) przez hitlerowców. Relikwie te ofia­rował Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Polski. Umieszczo­na tam fotografia ukazuje ostatnie chwile przed męczeńską śmier­cią. Wystrój kaplicy wykonał artysta plastyk Janusz Karsznia.

Choć krzyż, przebijający jakby niebo, jest centrum kaplicy, to przyznać trzeba, że zwiedzający ze zdziwieniem odczytują napis:

„W XX wieku zginęło więcej chrześcijan niż we wszystkich dziewiętnastu poprzednich. Chrześcijanie są dziś najbardziej prześla­dowaną religią świata. Cierpi dziś 200 min wyznawców Chrystusa".

Papież 7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy również powiedział o męczennikach:

"Są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. Dobrze, że się to mówi w Bydgoszczy! Oni wszyscy dali świadectwo wierności Chrystusowi, pomimo przerażających swoim okrucieństwem cierpień".

   Zdziwienie zwiedzających wiąże się z tym, że kojarzymy mę­czeństwo Kościoła z pierwszymi wiekami, do 313 r., ewentualnie z wojnami, a przeciętny Polak nie zdaje sobie sprawy z cierpień chrześcijan w naszych czasach. Często nadużywane słowo toleran­cja zaciemnia obraz ogromu cierpień nie tylko setek, ale milionów ludzi. W liście apostolskim na Jubileusz dwutysiąclecia chrześcijań­stwa Papież Jan Paweł II napisał:

 

 

„U końca drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników. Prześladowania ludzi wierzących - kapłanów, zakonników i świeckich - zaowocowały wielkim posiewem męczenników w różnych częściach świata".

Skan_010

Umieszczona na ścianie mapa świata ukazuje szczególne miej­sca prześladowań. Wymienił je Papież w czasie Drogi Krzyżowej w Koloseum 7 maja 2000 r., które zapisane są na siedmiu tablicach zawieszonych na ścianie wschodniej kaplicy.„Boże Ojcze Wszechmogący, ogarnij swoim nieskończonym miłosierdziem także wszystkich prześladowców, katów i tych, którzy nakłaniają do zbrodni".


1.    „Boże mroków Wielkiego Piątku i radosnego poranka Zmar-twychwstania, pamiętaj o ofiarach nazizmu i faszyzmu. Niem¬cy, kraje podbite przez hitlerowców, pomordowani i cierpiący w obozach koncentracyjnych".

2.    „Pamiętaj Ojcze Miłosierny o wszystkich, którzy dawali świa¬dectwo wiary pod panowaniem sowieckiego totalitaryzmu. Kraje pod władzą ZSRR: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Esto¬nia, Syberia, Albania, Kazachstan".

3.    „Pamiętaj Ojcze wierny o niezliczonej rzeszy wiernych, którzy zaznali prześladowań i śmierci w krajach o tradycjach chrze-ścijańskich. Hiszpania, Polska, Chorwacja, Czechosłowacja, Ru-munia, Litwa".

4.    „Panie Ojcze Ubogich i Odrzuconych, wspomnij tych, którzy oddawali życie za Chrystusa i braci w Ameryce. Kolumbia, Ekwador, Meksyk Kuba".

5.    „Ojcze Nieba i Ziemi, pamiętaj o tych, którzy głosili wiarę i za nią oddawali życie w Afryce i Madagaskarze. Uganda, Burun-dia, Rwanda, Nigeria, Kongo, Angola, Sudan, Kuwejt, Arabia Saudyjska".

6.    „Ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa, pamiętaj o tych, którzy oddali życie za ewangelię głoszoną w Azji i Oceanii. Pakistan--Pendżab, Chiny, Korea Północna. Pamiętaj Boże o świadkach wiary w różnych częściach świata. Turcja, Nowa Gwinea".

7.    „Boże Ojcze Wszechmogący, ogarnij swoim nieskończonym miłosierdziem także wszystkich prześladowców, katów i tych, którzy nakłaniają do zbrodni".

Wymowna jest modlitwa Papieża umieszczona na frontowej ścianie kaplicy:

"Pamiętaj Boże o wszystkich, którzy dawali świadectwo o chwalebnym krzyżu Chrystusa składając w ofierze własne życie. Niech nikt nie zdoła zatrzeć ich pamięci".

 

Symbolem ludzkiej nieprawości jest obraz przedstawiający sąd Piłata nad Chrystusem. Jest on darem Archikonfraterni Literackiej, a namalował go artysta malarz Jan Kaja.

Szczególnym jednak jest umieszczony obok obraz Oblicza Chry­stusa odbitego, na chuście Weroniki. Obraz nienamalowany ludzką ręką był swego czasu prawdziwym magnesem przyciągającym rze­sze pielgrzymów do Rzymu. Ta swoista relikwia zniknęła, później została odnaleziona w górskim miasteczku Abruzji - Manoppello. Rysy mężczyzny z obrazu dokładnie odpowiadają wizerunkowi z chusty św. Weroniki i Całunu Turyńskiego.

Oblicze Chrystusa utrwalone jest na bisiorze najdroższej an­tycznej tkaniny wytwarzanej z tzw. morskiego jedwabiu, który można farbować, ale w żaden sposób nie da się na nim namalować obrazu. Przywieziony i ofiarowany został przez znawcę Całunu Turyńskiego prof. nauk med. Władysława Sinkiewicza jako dar dla tej kaplicy.

Z dającej dużo przemyśleń Kaplicy Męczenników Naszych Czasów, przechodzimy do jednej z najważniejszych kaplic, a mia­nowicie Kaplicy Papieskiej.

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski